Arbetsmiljöpolicy

Lundqvist Maskin & Verktyg AB är delägare i Bygg- och Industrigross Norden AB (BIG-gruppen). BIG-gruppen har valt att certifiera sig enligt ISO 9001, 14001 och 45001 och i denna certifiering ingår Lundqvist Maskin & Verktyg AB.

BIG-gruppen är Sveriges ledande kedja av fristående företag som säljer verktyg, maskiner, personlig skyddsutrustning och förnödenheter till industri och proffskunder. Vi arbetar ständigt med att utveckla vårt sortiment efter den lokala kundens krav och behov. Vi samarbetar med de tillverkare som står för innovationer och hög kvalitet. Vi har ett ärligt och seriöst förhållningssätt gentemot våra kunder och övriga intressenter.

 

Vårt arbetsmiljöarbete

Vi ska verka för en ständig utveckling av organisationen, vårt ledarskap och våra medarbetare. Vi har ett medvetet och hälsofrämjande synsätt på vår arbetsmiljö, det gäller alla frågor som rör verksamheten.

Kränkande särbehandling

All personal ska ha vetskap om att kränkande särbehandling inte är tillåten, dvs diskriminering p.g.a. kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Den personal som får kännedom om att diskriminering förekommer, eller den som utsatts för diskriminering, ska omedelbart informera närmsta chef, eller om inte det är möjligt, informera VD, så att korrigerande åtgärd kan vidtas. VD ska alltid informeras.

All personal har ett ansvar för att alla ska känna sig inkluderade och att alla behandlas med respekt.

Säker arbetsmiljö, samråd, lagkrav och jämställdhet

Målsättningen är att vår arbetsmiljö ska vara säker, trevlig och stimulerande samt möjlig att påverka för den enskilda medarbetaren. Vi vill ha nöjda medarbetare och det vill vi uppnå genom att integrera arbetsmiljöarbetet i det dagliga arbetet.

  • Vi arbetar för att våra arbetsmiljöfaror ska elimineras och våra arbetsmiljörisker ska minskas. Incidenter och olyckor ska rapporteras enligt våra rutiner och varje anställd ska följa rutiner och instruktioner.
  • Alla medarbetare ska känna sig delaktiga och ta eget ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö.
  • Ledningen har huvudansvaret för arbetsmiljön och fördelar arbetsmiljöuppgifter i organisationen.
  • De som har fått arbetsmiljöuppgifter tilldelade sig ska ha adekvat utbildning samt tillräckliga resurser till sitt förfogande.
  • Vi har tydliga rutiner för att uppfylla kraven om samråd och medverkan i arbetsmiljöarbetet.
  • Vi ska följa de lagkrav som finns inom arbetsmiljöområdet och vi har rutiner för att ständigt förbättra vårt arbetsmiljöarbete.
  • Vi strävar efter en jämställd arbetsplats och har olika rutiner för att se till att uppnå detta t ex lönekartläggning. Hos oss ska det vara möjligt att kombinera ledande befattningar med ett bra fungerande familjeliv

 

Juni 2023

Patric Seger, VD, Lundqvist Maskin & Verktyg

Henrik Swerlander, VD, Bygg- och Industrigross Norden AB

Stäng