Försäljningsvillkor

Gäller vid offertgivning och försäljning till yrkesmässig verksamhet.

1. Anbud
I anbudet angivna priser gäller med reservation för prisändringar i leverantörsledet som inträffar efter offertens utskriftsdatum och fram till leveransdagen

2 Beställning och beställningserkännande 
Avviker antagande svar genom tillägg, inskränkning eller förbehåll från lämnat anbud, gäller de av säljaren erbjudna villkoren till dess denne skriftligen godkänt avvikelserna.

3 Sekretess 
Anbud, ordererkännande samt däri ingående handlingar såsom priser, prislistor eller annan information av teknisk eller ekonomisk art får ej reproduceras eller på annat sätt delges tredje man.

4 Pris vid kontant- och fakturaförsäljning 
Om ej annat överenskommits gäller leveransdagens pris. Angivna prisuppgifter avser priser exklusive mervärdesskatt.

5 Leverans, försäkring, emballage, frakt 
Leverans sker fritt säljarens lager. Eventuell försäkring och emballage tillkommer utöver varans pris. Transport kan utföras mot fraktkostnad enligt den av säljaren tillämpade transporttaxan. Vid anskaffning av ej lagerförd vara tillkommer eventuell frakt från fabrik.

6 Mottagande 
Köparens mottagningskontroll skall vid godsets ankomst omfatta avstämning mot följesedel samt utifrån synliga skador. Då godset avemballerats eller i annat fall innan godset användes, skall mottagningskontrollen fullföljas med efter godsets art anpassad omsorg.

7 Reklamation av fel eller brist 
Synlig skada på godset eller leveransdifferenser, som kan antagas ha uppkommit under transport, skall genast anmälas till fraktföraren och antecknas på följesedel när godset kvitteras. Därjämte skall säljaren omedelbart underrättas. Fel eller brist, som är märkbar vid mottagningskontrollen, skall reklameras inom 10 arbetsdagar efter mottagandet och innan godset använts. Reklamerar ej köparen, trots att han upptäckt eller borde ha upptäckt fel eller brist, inom föreskriven frist förlorar han rätten att framställa anspråk därav. Reklamationen skall göras skriftligen och innehålla uppgift om felets art och ungefärliga omfattning respektive eventuella leveransdifferensers storlek. Säljaren äger rätt inom skälig tid avhjälpa fel eller ersätta felaktig vara med ny leveransgill sådan, varigenom all annan ersättningsskyldighet bortfaller. Köparen har ej rätt att häva köpet, eller rätt till ersättning för skada, som orsakats av fel eller försenad leverans, såvida skadan inte uppkommit genom grov vårdslöshet från säljarens sida.

8 Kreditering av returgods 
Vid eventuellt återtagande av levererade varor, vilka inte varit behäftade med fel, krediteras köparen fakturavärdet minskat med 20 %, om ej annat överenskommits. Härutöver är köparen skyldig att ersätta säljaren för eventuellt uppkomna transportkostnader och kostnader för skadat gods. Varor som ej tillhör säljarens lagersortiment krediteras endast om säljarens leverantör accepterar returen. Vid retur skall säljarens följesedel, faktura eller kassakvitto uppvisas.

9 Äganderättsförbehåll 
För varor som säljs på kredit förbehåller sig säljaren äganderätten till dess att köparen erlagt full betalning för dem. Detta äganderättsförbehåll gäller ej spik, skruv eller andra förbrukningsartiklar och ej heller sådana artiklar, som är avsedda att ingå som del i andra produkter. Äganderättsförbehållet innebär bl a att varorna inte får säljas vidare innan de är till fullo betalda.

10 Betalning 
Betalning skall, om kredit beviljats, ske inom 30 dagar från fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodagen med 8 % över gällande referensränta. Påminnelseavgift debiteras med 45 kronor. Godset utgör säljarens egendom intill dess att full betalning erlagts. Vid fakturering understigande 200 kronor uttages administrationsavgift med för närvarande 25 kronor.

11 Marknadsföring
Säljaren tar inget ansvar för tillverkares/importörs/ grossists marknadsföring.

12 Befrielsegrunder 
Säljaren och köparen får ej mot varandra åberopa underlåtenhet att fullgöra avtalet, om det hindras till följd av omständigheter utanför partens kontroll såsom arbetskonfl ikt, krig, myndigheters beslut eller annat av parten icke vållat förhållande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som parten icke kunnat förutse. Kan avtalet ej fullföljas inom skälig tid beroende på ovanstående skall hävande part skriftligen meddela motpart.

Stäng